Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Verneverdig Høyblokk
Minne fra Hans Wasmuth (2010-12-02)

Kjære hoyblokka

Vi var en liten anonym gruppe som forsøkte da alle andre argumenter var oversett å få Riksantikvaren på banen. Ikke bare er høyblokka vernverdig, men vi fant også ut at driftsformen og var det. Vi sendte dette til Riksantikvaren og Hels mitt Bygg mm.

Til

Riksantikvaren
Distriktskontor Nord
Pb 8196 Dep

0034 Oslo. Tr.h. 30.3.06

Vedrørende Bevaring av Høyblokka, St Olavs Hospital, Trondheim.

Undertegnede ber Riskantikvaren vurdere Høyblokka ved St. Olavs Hospital som verneverdig ut fra arkitektur og funksjon.

Høyblokka representerer i seg selv en type sykehusarkitektur som gir et monumentalt uttrykk for 60-70 tallets sykdomsforståelse. En slik markant historisk manifestasjon er viktig å bevare for ettertiden. Videre vil en rivning medføre at den byarkitektoniske triangel som består av monumentalbyggene Nidarosdomen (religion-ånd) – NTH (kunnskap-techne) – Høyblokka (omsorg-humanitet) vil bli brutt og ødelagt. Studentersamfunnet (fri debatt- lek) som nå er midtpunktet i triangelet vil miste sin funksjon i dette. Studentersamfunnet vil bli løsrevet og kan lett ende i en mer kulturindustriell kontekst.
For byen vil derfor en rivning bety en betydelig endring i dennes arkitektonisk - ideologiske uttrykk.

For det andre vil vi hevde at på lik linje som nødvendigheten av at man nå forsøker å bevare kulturlandskapet i Norge ved å overføre midler til drift av eldre og verneverdig driftsformer så vil en bevaring av Høyblokka ved St Olav tilsvare en like verneverdig driftsform som i mange år nettopp har vært toneangivende i Norge når det gjelder medisinsk faglige kvaliteter tvers gjennom en tung ideologisk arkitektur. Denne funksjon er i seg selv verneverdig etter vår bestemte oppfattning.

Vi ber Riksantikvaren ta et initiativ i denne saken.På vegne av
Interimstyret for bevaring av Høyblokka, St Olavs Hospital

Kristian Mikkalsen


Gjenpart: Helsebygg Midt Norge
7488 Trondheimhoyblokka@hoyblokka.no